Projekt polsko - czeski Euroregion Beskidy
 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 "Promowanie atrakcji przyrodniczych poprzez wykorzystanie technologii mobilnych".

Strategicznym zadaniem projektu jest udostępnienie i popularyzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego terenów przygranicznych. Realizacja projektu umożliwia rozwój i rozszerzenie współpracy pomiędzy partnerami projektu po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy rozwoju turystycznego i edukacyjnego. Głównym efektem projektu będzie podniesienie dostępności atrakcji turystycznych Pszczyny i umożliwienie dostępu zarówno online jak i poprzez stworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów.

Szczegółowy cel: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Nazwa osi priorytetowej: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Nazwa priorytetu inwestycyjnego: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu zarówno online jak i poprzez stworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów.