Lekcja przyrody "TROPEM ŻUBRA"

Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów prowadzimy także Lekcje przyrodnicze, jako ciekawą formę edukacji przyrodniczej.


Dla kogo?
Lekcja jest skierowana do kilku grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich a także dla dorosłych oraz seniorów. W zależności od rodzaju grupy, wiadomości przekazywane przez dyplomowanych pedagogów są odpowiednio dobierane oraz prezentowane. Koszt lekcji 32 zł od osoby.


Co oferujemy?
Trwająca 90 minut lekcja jest niezapomnianą okazją do spotkania się „oko w oko” z królem puszczy oraz poznania wielu innych gatunków zwierząt, które zamieszkują naszą zagrodę, m.in. jeleni, danieli i saren. 


Formy i metody pracy:

 • pogadanka z elementami dyskusji,
 • przejście zagród ze zwierzętami,
 • obserwacja karmienia żubrów,
 • zwiedzanie pawilonu edukacyjno-ekspozycyjnego i znajdujących się w nim wystaw stałych oraz czasowych.


Proponowane treści dobierane do odpowiedniej grupy wiekowej:

 • różne gatunki zwierząt: żubry, jelenie, daniele, sarny oraz ptactwo (zarówno dzikie jak i ozdobne-pawie oraz bażanty),
 • las jako ekosystem,
 • warstwy lasu,
 • ptasi śpiew,
 • leśniczy jako opiekun lasu i zwierząt,
 • różne gatunki drzew i roślin,
 • Polska Czerwona Księga Zwierząt,
 • restytucja,
 • historia i występowanie żubrów - wczoraj i dziś,


Powiązanie lekcji przyrodniczej z podstawą kształcenia ogólnego:

a) dla I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna), uczeń:

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta,
 • zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku,
 • zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
 • wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
 • wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

b) dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkół podstawowych), uczeń:

 • stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukuje odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”,
 • przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia proste zależności między zjawiskami,
 • podaje przykłady roślin i zwierząt,
 • rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny,
 • obserwuje i nazywa zjawiska atmosferyczne,
 • opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia na przykładach obserwowanych organizmów,

c) dla III etapu edukacyjnego, uczeń:

 • opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej,
 • wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną,
 • interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.