Regulamin
 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim czynna jest przez cały rok.
 2. Aktualne dni i godziny otwarcia Pokazowej Zagrody Żubrów uzależnione są od pór roku i wskazane są przy wejściu do obiektu oraz opublikowane na stronie: www.zubry.pszczyna.pl
 3. Wejście na teren Pokazowej Zagrody Żubrów następuje po zakupie biletu wstępu, najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem obiektu.


§2
Zalecenia dla zwiedzających:

 1. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, niniejszego Regulaminu, znajdujących się na terenie ogrodu oznaczeń i tablic informacyjnych oraz wskazań personelu Pokazowej Zagrody Żubrów.
 2. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych.
 4. Pokazowa Zagroda Żubrów nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy a w przypadku dzieci ich rodzice/opiekunowie.
 6. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy nie dotykać i nie zrywać rosnących na obiekcie roślin. Pokazowa Zagroda Żubrów nie ponosi odpowiedzialności za skutki zignorowania tego przepisu.
 7. Rowery należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych. Za pozostawione rowery, hulajnogi itp. Pokazowa Zagroda Żubrów nie bierze odpowiedzialności.
 8. Zwiedzający powinni w czasie występowania niekorzystnych warunków pogodowych, zwracać szczególną uwagę  na swoje bezpieczeństwo. Podczas nagłego załamania pogody, intensywny deszcz i porywisty wiatr uszkadzają starodrzew parkowy. W trosce o własne bezpieczeństwo należy wtedy unikać przebywania w przestrzeni otwartej. Spadające konary i gałęzie stanowią bowiem poważne zagrożenie.


§3
Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających oraz zdrowie
i dobro zwierząt, na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów
obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Przebywania na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
 2. Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych.
 3. Poruszania się poza alejkami przeznaczonymi dla zwiedzających.
 4. Palenia papierosów, e-papierosów oraz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego obiektu.
 5. Wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 6. Karmienia i niepokojenia i drażnienia zwierząt.
 7. Ruszania i niszczenia ptasich gniazd, mrowisk i nor.
 8. Gonienia i płoszenia zwierząt, w tym rzucania w nie przedmiotami.  
 9. Zadawania bólu i cierpienia zwierzętom.
 10. Dotykania zwierząt, przede wszystkim wiewiórek, pawi, lisów i małych gryzoni. Chwytania zwierząt – w tym kategoryczny zakaz wyrywania ozdobnych piór z ogonów pawi.
 11. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń.
 12. Wrzucania na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów.
 13. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 14. Kąpania się w zbiornikach wodnych.
 15. Handlu lub rozdawania reklam/ulotek bez pisemnej zgody Pokazowej Zagrody Żubrów. Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz świadczenia jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Pokazowej Zagrody Żubrów.
 16. Fotografowania z lampą błyskową.
 17. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych jak np. petard, rakiet, sztucznych ogni.
 18. Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach, włącznie z ich prowadzeniem.
 19. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień oraz autek akumulatorowych dla dzieci.
 20. Wchodzenia na ogrodzenia, przekraczania barier i ogrodzeń, wkładania jakichkolwiek części ciała za te zabezpieczenia.
 21. Siadania i sadzania dzieci na ogrodzeniach i barierkach.
 22. Dotykania i przemieszczania eksponatów, mebli, niszczenia obiektów oraz wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania.
 23. Niszczenia urządzeń, elementów architektury ogrodowej, tablic edukacyjnych i informacyjnych, ogrodzeń.
 24. Za wypadki powstałe na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim z winy zwiedzających i wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu obiektu, Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim nie odpowiada. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy oraz z winy dzieci pozostających pod ich opieką. Za pozostawione w stojakach rowery i inne pojazdy, Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, nie bierze odpowiedzialności.


§4
W związku z epidemią COVID-19 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim należy stosować się do powszechnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 2. Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób wchodzących i przebywających na terenie obiektu lub w poszczególnych pawilonach tj. czasowego zamykania bram wejściowych lub wejść do poszczególnych pawilonów lub czasowego wstrzymania sprzedaży biletów.
 3. W Punkcie Obsługi Klienta (POK) obowiązuje ograniczenie przebywania do 2 osób w pomieszczeniu, z wyłączeniem pracowników obsługi.
 4. Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, w tym także przy kasach, bramach wejściowych, wejściach do pawilonów wszystkie osoby zobowiązane są zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 metra od siebie z wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Osoby przebywające na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim zobowiązane są do stosowania się do obowiązującego w miejscach ogólnodostępnych obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Zakazuje się wejścia na teren obiektu osób mających objawy chorobowe COVID-19 lub u których stwierdzono zakażenie COVID-19, osób odbywających obowiązkową izolację lub kwarantannę, osób zamieszkujących z osobą poddaną obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, osób mających w ciągu ostatniego tygodnia kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 7. Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów udostępnione są, w wyznaczonych miejscach, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 8. Nakazuje się szczególną staranność w przestrzeganiu przez osoby przebywające na terenie obiektu zasad higieny i dobrych praktyk higienicznych (w tym regularnego mycia rąk, dezynfekcji rąk).
 9. W przypadku nierespektowania zasad będą informowane odpowiednie służby i podejmowane stosowne środki prawne. [1] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), zwanego w niniejszym Regulaminie rozporządzeniem. [2] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu.
 10. Pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:
  • chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: – dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, – osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, [3] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu – nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, w miejscach ogólnodostępnych. Ww. nakazu nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia.


Zakupienie biletu wstępu do Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim,
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zapisane w regulaminie i jego bezwzględne przestrzeganie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Dyrekcji
Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.