contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
  zaprasza do udziału w przetarguustnym nieograniczonym dwuetapowym
  na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter)z terenem przyległym przy
  Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
   
  1) Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym-dwuetapowym na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter)wrazz ogródkami restauracyjnymi znajdującymi się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 671/63 obręb Pszczyna. Teren ogródków kawiarnianych ograniczony jest od strony południowej i zachodniej, tj. od strony Pokazowej Zagrody Żubrów – płotem deskowanym oraz od strony północnej, tj. głównej alei parkowej–krawężnikiem kończącym drewniany niezadaszony taras.Ww. obiekt zostaniewydzierżawionyz przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej zarówno w lokalu jaki w sezonowych ogródkach (przestrzeń do zagospodarowania)z dopuszczeniemdo prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej.Nieruchomość przeznaczona do najmu stanowi część Pokazowej Zagrody Żubróww Zabytkowym Parku Pszczyńskim.Wynajmujący zastrzega prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniem prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wynajmujący nie dopuszcza do sprzedaży na terenie dzierżawionym balonów, wiatraczków oraz szeroko rozumianego asortymentu targowiskowego i pamiątek, stosowania maszyn vendingowych.
  2) Oferenci zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
  koncepcji zagospodarowania przedmiotu najmu, w tym proponowaną aranżację wnętrza lokalu, terenu ogródków kawiarnianych wraz z sezonową zielenią dopasowaną do profilu substancji Zabytkowego Parku w Pszczynie;
  koncepcja zagospodarowania terenu winna być spójna z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie rynku pszczyńskiego
  (tj. zadaszenie przestrzeni ogródków sezonowych jedynie kwadratowymi parasolami w jednakowej kolorystyce écru. Informacja reklamowa dotycząca np. browaru czy dzierżawcy dopuszczalna jedynie na lambrekinie parasola);
  wzoru mebli kawiarnianych-wyłącza się zestawy składanych tzw. „mebli piwnych”; 
  przedstawienie profilu programowego lokalu zawierającego wskazanie, jakiego rodzaju działalność stałą ma zamiar się prowadzić, przedstawienie oferowanego menu oraz jakiego rodzaju wydarzenia mają być realizowane
  (z wyłączeniem imprez motorowychi samochodowych, dyskotek i innych nocnych imprez tanecznych-niedopuszczanych przez wynajmującego) w połączeniu z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi planowanymiw Pszczynie poprzez Gminę Pszczyna oraz instytucje kulturalne i artystyczne;
  w ofercie programowej należy wskazać cele i adresatów działalności aktywizującej;
  program powinien zostać przedstawiony w formie opisu profilu działania oraz załączonego kalendarza wydarzeń na rok 2021;
  oferent powinien także przedstawić plan działań marketingowych na dwa pierwsze lata działalności.
  3) Dzierżawca przeprowadzi wizję lokalną dla zainteresowanych oferentów
  w celu przedstawienia stanu lokalu oraz infrastruktury po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizji z każdym zainteresowanym podmiotem indywidualnie.Zgłoszenie chęci odbycia wizji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pszczyna.info.pl do dnia 5 maja 2021 r.Zgłoszenie powinno zawierać imię oraz nazwisko przedstawiciela oraz numer kontaktowy.
  4) Rozpoczęcie i prowadzenie działalnościgastronomiczneji kulturalno-oświatowej możliwe jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów).
  5) Umowa najmu podpisana zostanie na okres pięciu lat.
  6) Cenawywoławcza z tytułu dzierżawyobiektuza 1 miesiąc wynosi
  2000,00 zł (netto).Do ustalonej w przetargu opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  7) Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
  a) dokonają zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
  b) złożą oświadczenie uczestnika przetargu na dzierżawę obiektu;
  c) wpłacą wadium w wysokości 2000,00 zł do dnia 7maja2021r.,
  przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej
  Sp. z o.o., prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Pszczynanr85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub gotówką w kasie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna.
   
  8) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg ustny,  nieograniczony, dwuetapowy na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”, w siedzibieAgencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9, 43-200 Pszczyna w terminie do 7 maja2021r., do godz. 12:00.
  9) Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
  a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie atrakcyjność koncepcji aranżacji lokalu wraz z zagospodarowaniem ogródków kawiarnianych, proponowane menu oraz ogólna atrakcyjność profilu oferowanej działalności.Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
  b) etap II: przetarg ustny nieograniczonyw formie licytacji, który odbędzie się w dniu 11maja 2021roku, o godz. 10:00na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów.
  10) Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez organizatora przetargu umowy podpisanej przez najemcę. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyli się, bez usprawiedliwienia od podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia osób, których oferta nie została wybrana, zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta. Wzór umowy najmustanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
  11) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
  Dodatkowych informacji udziela Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 9,43-200 Pszczyna, tel. 32 210 35 65 orazPokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim,ul. Żorska 5, 43-200 Pszczyna, tel. 32 447 05 03.
   
   
   
  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie lub RODO) jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej NIP 638 14 96 661 z siedzibą przy ulicy 3 Maja 9 w Pszczynie. Telefon: 32 210 35 65,e-mail: arip@pszczyna.info.pl  
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.
  a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celuprzeprowadzenia postępowania przetargowego.
  3. Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                          
  5. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości przystąpienia do postępowania przetargowego.
  6. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.  
  7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
   
  Jacek Patyk
  prezes zarządu 
  Agencji Rozwoju i Promocji
  Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o
   

   

   

   

   
  REGULAMIN USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, DWUETAPOWEGO
  NA DZIERŻAWĘ LOKALU GASTRONOMICZNEGO (PARTER) Z TERERNEM PRZYLEGŁYM PRZY POKAZOWEJ ZAGRODZIE ŻUBRÓW
  W ZABYTKOWYM PARKU PSZCZYŃSKIM 
   
   
   
  § 1
   
  Celem ustnego przetargu nieograniczonego, dwuetapowego jest dzierżawa lokalu gastronomicznego (parter) przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.
  Lokal gastronomiczny zostanie wynajęty wraz z terenem przyległymz przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z dopuszczeniemdo prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wynajmujący nie dopuszcza do sprzedaży na terenie dzierżawionymbalonów, wiatraczków oraz szeroko rozumianego asortymentu targowiskowego i pamiątek, stosowania maszyn vendingowych.
  Cenawywoławcza z tytułu dzierżawy obiektu za jeden miesiąc wynosi 2000,00 zł (netto). Do ustalonejw przetargu opłaty z tytułu najmu dolicza się należny podatek VAT wg stawki podstawowej, aktualnie wynoszącej 23 %. Opłata z tytułu wylicytowanego najmu płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
   
   
  § 2
   
  Osoba ubiegająca się o dzierżawę lokalu gastronomicznego wraz z terenem przyległym, powinna spełniać niżej wymienione warunki dla dopuszczenia do udziału w przetargu:
  Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym wymaganemu sposobowi zagospodarowania obiektu. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
  oświadczenie uczestnika o treści zgodnej z udostępnionym wzorem.
  Wnieść wadium w wymaganej wysokości.
   
   
  § 3
   
  Wynajmujący wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
  oświadczenia uczestnika przetargu wg określonego wzoru,
  formularza zgłoszeniowego,
  dowodu wpłaty wadium,
  koncepcji zagospodarowania przedmiotu najmu, zgodnej z wytycznymi przedstawionymi
  w pkt. 2 Ogłoszeniao przetargu.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie 2, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez uczestnika za zgodność z oryginałem. Dodatkowo dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Wynajmujący może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez uczestnika kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Wynajmujący nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
   
   
  § 4
   
  Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym o określonym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. Każdy składany dokument powinien być podpisany przez osobę uprawnionąi być oryginałem lub kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zgłoszenie należy sporządzić w języku polskim.
  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
  „Przetarg ustny, nieograniczony, dwuetapowy na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter)  z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim
  w siedzibie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,ul. 3-go Maja 9,43-200 Pszczyna w terminie do 7 maja2021r., do godz. 12:00.
  Postępowanie przetargowe odbędzie się w dwóch etapach:
  a) etap I: otwarcie ofert, weryfikacja kompletności dokumentów zgłoszeniowych i wybór ofert dopuszczonych do II etapu przetargu. Kryterium wyboru ofert będzie atrakcyjność koncepcji aranżacji lokalu wrazz zagospodarowaniem ogródków kawiarnianych, proponowanemenu orazogólna atrakcyjność profilu oferowanej działalności. Wybrane oferty zostaną zaproszone do II etapu przetargu.
  b) etap II: przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji, który odbędzie się w dniu 11 maja 2021r., o godz. 10:00 na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów.
   
   
  § 5
   
          1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
              w etapie II zaoferował za wynajmowane stoisko co najmniej cenę wywoławczą.
   
          2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował ceny wywoławczej.
   
   
   
  § 6
   
  Etap II
   
          1. Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg ustny (licytację).
   
          2. Przewodniczący przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości dane uczestników spełniających wymogi uczestnictwa w II etapie przetargu.
   
          3. Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
   
          4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
   
          5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny wynoszącej 2000,00 zł (netto).
   
          6. Ustala się wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 50zł. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę i ogłasza dane uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę
   
   
  § 7
   
        1. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r., przelewem na rachunek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 lub gotówką w kasie Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowymw/w Agencji. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez uczestnika tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na rachunek Wynajmującego.
   
        2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu
            za wynajem lokalu gastronomicznego.
   
    3. Wadium pozostałych uczestników zwraca się w terminie 3 dni roboczych po odwołaniu
            lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
  4. W przypadku niepodpisania umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał,
   
   
            w terminie 7 dni od daty przetargu, jego wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
   
  § 8
   
  Organizator przetargu zawiadomi najemcę lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia.
  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie bez zastosowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy najemca nie będzie realizował postanowień wynikających z niniejszego ogłoszenia o przetargu.
   
   
  § 9
   
  Opłata z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT ustalona w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na dzierżawę lokalu gastronomicznego (parter) wraz z terenem przyległym przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, przeprowadzonego dnia 11 maja2021r., płatna jest przelewemna konto Wydzierżawiającego - Bank Spółdzielczy O/Pszczyna nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001.
  Rozpoczęcie i prowadzenie działalności możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  w związku z epidemią COVID-19 (Rozporządzenie Rady Ministrów).
  Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego.
  Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tylko i wyłącznie wg przedstawionej oferty w zgłoszeniu.
   
   
  Jacek Patyk
   
  prezes zarządu
   
  Agencji Rozwoju i Promocji
   
  Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
   
   
   
   
   
  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wyboru ofert dopuszczonych do przetargu oraz prawo wycofania nieruchomości wystawionych do przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

   

   

  Wszystkie załączniki dostępnę na stronie:

  bip.pszczyna.pl/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-dwuetapowym-na-dzierzawe-lokalu-gastronomicznego-parter-z-terenem-przyleglym-przy-pokazowej-zagrodzie-zubrow-w-zabytkowym-parku-pszczynskim#cnt

  2021-04-23