Przystań Księżnej Daisy

W Zabytkowym Parku Pszczyńskim, na wyspie z historycznym budynkiem Herbaciarnii znajduje się wypożyczalnia łodzi wiosłowych.

Pływając po rozległym stawie, wijącym się malowniczo wśród starych drzew i ptasich skupisk można podziwiać zamek i odkrywać park z nieco innej perspektywy.

Wypożyczenie łodzi nie wymaga żadnych patentów i uprawnień.

 

Zapraszamy w okresie wiosenno- letnim :

poniedziałek - piątek od 14.00 do 19.00

sobota - niedziela od 11.00 do 20.00

W przypadku deszczowej pogody wypożyczalnia będzie nieczynna.

Kontakt: Zagroda Żubrów tel. 32 447 05 04, e-mail: zagroda@pszczyna.info.pl

 

Regulamin wypożyczalni łodzi wiosłowych

 

 1. Wypożyczalnia czynna jest od 24 maja do 31 października w następujących godzinach:

poniedziałek - piątek od godz. 14:00 do godz. 19:00

sobota – niedziela od godz. 11:00 do godz. 20:00

 1. Opłata za korzystanie z łodzi wynosi 45 zł za godzinę i 35 zł za pół godziny.

 2. Opłata za wynajęcie łodzi w celu sesji fotograficznej lub reklamowej: 150 zł brutto / do 2 godzin.

 3. Cennik rezerwacji poza godzinami otwarcia: 250zł brutto / 1 godz. / 1 łódka.

 4. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 32-447-05-03.

 5. Każda łódź wyposażona jest w dwa wiosła.

 6. Łodzie mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Ostatnie wypożyczenie łodzi jest możliwe na pół godziny przed zamknięciem wypożyczalni.

 8. Wypożyczenie łódki następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Rejestrze pływań. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że otrzymał łódkę w dobrym stanie technicznym, zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni łodzi i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

 9. Łódkę mogą wypożyczyć wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 10. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą pływać tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej.

 11. Opłatę za wypożyczoną łódkę uiszcza się u pracownika przystani.

 12. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę. Zwrot łódki przed upływem określonego czasu, nie daje podstawy do zwrotu części opłaty.

 13. Wypożyczając łódkę należy pobrać obowiązkowo kamizelki ratunkowe dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu oraz mieć je na sobie przez cały czas pobytu na wodzie.

 14. Na łódce mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby, których łączna masa ciała nie może przekraczać 200 kg.

 15. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych łódki nie będą wypożyczone.

 16. Użytkownikom przystani i wypożyczalni łodzi zabrania się:

 1. pływania, kąpieli oraz łowienia ryb,

 2. odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawienia go bez dozoru,

 3. picia alkoholu i palenia papierosów na terenie przystani oraz w czasie pływania łodzią,

 4. przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych,

 5. pływania łodzią poza wyznaczoną strefą

 6. skakania do wody z łodzi.

 7. wstawania i siadania na burtach,

 8. kołysania łodzią,

 9. utrudniania manewrów innym użytkownikom akwenu,

 10. podpływania do tamy bądź pidła.

 1. Użytkownicy przystani i wypożyczalni łodzi zobowiązani są do:

 1. stosowania się do poleceń obsługi wypożyczalni i innych służb do tego upoważnionych,

 2. zwrotu łodzi i kamizelek ratunkowych w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe wypożyczenie.

 1. Za braki i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu, materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztem naprawy powstałej szkody.

 2. W przypadku złych warunków atmosferycznych wypożyczanie łodzi będzie wstrzymane.

 3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz osób na łodzi.

 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia innych łodzi znajdujących się na terenie przystani.

 5. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizji z inną jednostką, wywróceniu się łodzi, nieszczelności, uszkodzeniu sprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.

 6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowego korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania Regulaminu.

 7. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, właściciel lub osoba przez niego upoważniona może przerwać natychmiast korzystanie z łodzi z zachowaniem prawa do pełnej odpłatności za korzystanie.

 9. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje właściciel lub upoważniona przez niego osoba.

 10. Administratorem danych osobowych Wypożyczającego przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o korzystanie z łodzi jest ich właściciel Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna.

 

Zarząd Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej